งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปบัณฑิตประชาสัมพันธ์

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ กรอกข้อมูลระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

larts-rmutp_postno11611_congratulation-keyjob58
คลิกที่รูปเพื่อเข้าเว็บไซต์ ทำการกรอกข้อมูล