กลุ่มวิชาภาษาไทยกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์การจัดการความรู้ [KM]งานบริการวิชาการงานบริการวิชาการและวิจัยงานบุคลาการงานประกันคุณภาพการศึกษางานพัสดุงานวิจัยและพัฒนางานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประกาศประชาสัมพันธ์ฝ่ายกิจการนักศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัยสาขาวิชาการท่องเที่ยวสาขาวิชาการโรงแรมสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์อาจารย์เจ้าหน้าที่

เอกสารทดลองใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Popular Rating)

HendPost

เรียน  ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการ ทั้งสายวิชาการและสนับสนุน ในสังกัดคณะศิลปศาสตร์

.            สามารถดาวโหลดไฟล์แบบฟอร์มการจัดอับดับค่าความนิยมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Popular Rating) ได้ที่

  1. เมนู Download  เลือก  เอกสาร Download สำหรับบุคลากร  เลือก เอกสารฝ่ายวางแผน
  2. สามารถดาวโหลดที่นี้ -> เอกสารทดลองใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Popular Rating)

หมายเหตุ   เอกสารนี้ยังอยู่ในช่วงทดลอง หรือทำประชาพิจารณ์ เพื่อเก็บข้อมูลประกอบสำหรับคณะกรรมการยังไม่มีผลต่อการพิจารณาการขึ้นเงินเดือน

 

ที่มา:  ฝ่ายวางแผน คณะศิลปศาสตร์