งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์สโมสรนักศึกษา

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาตร์ มทร.พระนคร ปี 2560