กิจกรรมงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 62 คณะศิลปศาสตร์ร่วมทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร