การประชุมกิจกรรมงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 62 เวลา 13.00 น. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร เป็นประธานการประชุมฝ่ายวิชาการและวิจัย