กิจกรรมงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9:00น-12.00น. นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมชั้นปีที่ 4 จัดสัมมนา

ในหัวข้อ โรงแรมสู่การเปลี่ยนผ่านภายใต้วิถีปกติใหม่ hotel transform for new normal ณ ห้อง LA 101 ชั้น1 คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9:00น- 12.00น. นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมชั้นปีที่4 ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ...

โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2020