งานสื่อสารองค์กรงานอาคารสถานที่และยานพาหนะงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม คณะศิลปศาสตร์ จัดพิธีถวาย 12 สิงหา พระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ