งานสื่อสารองค์กรทั่วไปนักศึกษาประชาสัมพันธ์

เชิญชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วม “โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 4”