งานบริการวิชาการทั่วไปนักศึกษาประชาสัมพันธ์สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

อาจารย์และนักศึกษาจากประเทศบรูไน มาศึกษาดูงาน ณ คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร

ดร.ภคพนธ์  ศาลาทอง คณบดีคณะศิลปศาสตร์พร้อมคณาจารย์และนักศึกษา ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Universiti of Brunei Darussalam (UBD) ประเทศบรูไน จำนวน 9 คน เป็นนักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์  บริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมไทย การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาไทยเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเรียนต่อ Study Abroad Program ซึ่งนักศึกษาชั้นปี 3 จะเลือกประเทศที่เรียน 1 เทอม  ซึ่งคณะศิลปศาสตร์ได้จัดสาธิตการร้อยมาลัย พับดอกบัว และการแกะสลักผักและผลไม้ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมอาภากร คณะศิลปศาสตร์

 ที่มา: งานประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ #๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗#