กิจกรรมงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม

อาจารย์สุภาวดี ไหมเกตุ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง “มารยาทและวิธีการรับประทานอาหารแบบตะวันตก”

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมชั้นปีที่ 1 ควบคุมการสอนโดยอาจารย์สาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง LA102 อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อาจารย์สุภาวดี ไหมเกตุ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง "...

โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2020