กิจกรรมงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการโรงแรม

อบรมมารยาทการรับประทานอาหารตะวันตก เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563