งานทะเบียนและวัดผลงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประกาศสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

Studen
ด้วย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559  สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เป็นนักศึกษาต่างชาติ
1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางด้านภาษาไทยหรือเทียบเท่า (คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50) สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
1.3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

2. เอกสารประกอบการรับสมัคร ดังนี้
2.1 ใบสมัคร(ฉบับสมบูรณ์) จำนวน 1 ฉบับ
2.2 หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
2.3 สำเนาใบรายงานผลการเรียน (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
2.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น จำนวน 2 รูป
2.5 สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 1 ฉบับ

3. ปฏิทินรับสมัคร  click_2

ที่มา: – สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์