งานสื่อสารองค์กรทั่วไปนักศึกษาประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการท่องเที่ยวอาจารย์

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมและปฏิบัติการนำเที่ยวตามเส้นทางบังคับกรมการท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยวภาคตะวันตก