ทั่วไปนักศึกษาประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการโรงแรมอาจารย์

สาขาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมงาน “การพัฒนาทักษะความรู้ด้านงานโรงแรม: การแข่งขันบาร์เทนเดอร์”

อาจารย์ภูมิพัฒน์ ทองคำ อาจารย์สาขาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ นำนักศึกษาสาขาการโรงแรมเข้าร่วมงาน “การพัฒนาทักษะความรู้ด้านงานโรงแรม: การแข่งขันบาร์เทนเดอร์” เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตพระราชวังไกลกังวล (เขต3)