กิจกรรมนักศึกษางานสื่อสารองค์กรทั่วไปนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว

สาขาการท่องเที่ยว บูรณาการวิชาการกับงานวัฒนธรรม สาธิตการจัดงานแต่งงานตามประเพณีท้องถิ่นภาคอีสาน