การจัดการความรู้ [KM]กิจกรรมงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) กิจกรรม KM Sharing Day ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 งานการจัดการความรู้ (KM) คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร ได้จัดกิจกรรม KM Sharing Day ครั้งที่ 1 เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่การจัดการความรู้อย่างยั่งยืน ในรูปแบบเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง การใช้โปรแกรมแก้ไขไวยากรณ์เพื่อการเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.มณฑรัตน์ รุ่งเรืองธรรม และ อาจารย์กนกอร ประดาพล อาจารย์กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และแนวทางในการเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ อนึ่งนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงสิริ วิชิรานนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภคพนธ์ ศาลาทอง หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป พร้อมทั้งคณาจารย์ และนักวิจัยของคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าร่วมเสวนาออนไลน์ในครั้งนี้ด้วย การจัดสัมมนาในครั้งนี้จัดโดย อาจารย์ประยุทธ เทียมสุข หัวหน้างานการจัดการความรู้ (KM)
ที่มา: งานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร