กิจกรรมงานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการและวิจัยสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

ศิลปศาสตร์ ราชมงคลพระนคร ขานรับนโยบายอธิการบดี จ้างชาวต่างชาติ เจ้าของภาษา ชาวสก๊อตแลนด์ หวังเพิ่มจุดเด่น สร้างอัตลักษณ์ให้กับสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ในระดับปริญญาตรี และสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ในระดับ ปวช.