กิจกรรมข่าวงานวิจัยและพัฒนางานสื่อสารองค์กรทั่วไปฝ่ายวิชาการและวิจัยอาจารย์

ศิลปศาสตร์ จัดอบรมวิชาการเชิงรุก ในการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยระดับนานาชาติ