ข่าววารสารศิลปศาสตร์งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

วารสารศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร

เปิดรับผลงานวิชาการ ประเภทบทความวิจัย / บทความวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการและการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมบริการ และ/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

#ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

👉 รายละเอียดและรูปแบบการจัดเตรียมต้นฉบับ ตาม link นี้ http://drive.google.com/.../1GOmv3bZbZBGRU0MDC8L0qwBafKaJ...

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ผศ.ดร.พงศ์รัชต์ธวัช วิวังสู
โทร 091-179-7957