งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมเรือนหมอพร ณ คณะศิลปศาสตร์

larts-rmutp_PostNo10431

                รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำ ม.ล.ปนัดดา ดิสกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมเรือนหมอพร ณ คณะศิลปศาสตร์ หลังจากเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2559

ที่มา: งานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์

Facebook   

<< คลิกเพื่อเข้าชมรูปที่  Facebook