งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้สัมภาษณ์กับ คอลัมน์คลังปัญญา นิตยสารอนุรักษ์ ถึงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นมาของเรือนหมอพร