งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยท้าฝัน ตอนที่ 10 มัคคุเทศก์น้อยแห่งพระนครทราเวล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร