งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปนักศึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวสาขาวิชาการโรงแรมสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์สโมสรนักศึกษาอาจารย์ไหว้ครู

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร้อยตรีวัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ตึก 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมกันรำลึกพระคุณครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ความรู้ แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีอันเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย พร้อมกันนี้ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ ทางด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ และสโมสรนักศึกษาที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่คณะฯ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้สร้างความประทับใจให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

ที่มา: งานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์