ข่าวงานสื่อสารองค์กรทั่วไปสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ โรงเรียนวัดเปรมประชากร