งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาประกาศประชาสัมพันธ์

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ครั้งที่ 34  ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 24-27 มกราคม 2565
ครั้งที่ 35  ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 1-4 มีนาคม 2565
ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หมายเหตุ : รายละเอียดกำหนดการจะแจ้งให้ทราบภายหลังอีกครั้ง