งานสื่อสารองค์กรประกาศประชาสัมพันธ์

พนักงานมหาวิทยาลัย มทร.พระนคร เฮ! สนั่น หลังมหาวิทยาลัยประกาศปลดล็อกการทำผลงานทางวิชาการ

พนักงานมหาวิทยาลัย มทร.พระนคร เฮ! สนั่น หลังมหาวิทยาลัยประกาศปลดล็อกการทำผลงานทางวิชาการ
ฝ่ายวิชาการคณะศิลปศาสตร์ วังนางเลิ้ง ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศ “ยกเลิก” การพ้นสภาพของพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยเหตุไม่เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยมีมติให้ยกเลิกประกาศฉบับเดิม ส่งผลให้อาจารย์ไม่จำเป็นต้องทำผลงานภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามประกาศฉบับเดิม
อย่างไรก็ตาม แม้จะยกเลิกหลักเกณฑ์เดิม แต่มหาวิทยาลัยยังคงยืนยันนโยบายด้านการสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนาตนเอง ด้วยการทำผลงานทางวิชาการในทุกมิติเช่นเดิม เพียงแต่ปลดล็อกเพื่อให้อาจารย์ได้มีเวลาดำเนินการได้ตามศักยภาพของตน ซึ่งในมุมมองทางวิชาการ จะได้มีแนวทางที่มหาวิทยาลัยจะได้ออกมาตรการที่ส่งเสริม หรือ สร้างแรงขับที่สร้างสรรค์ให้คณาจารย์มีแรงเสริมในการทำผลงานทางวิชาการเป็นลำดับต่อไป
ที่มา : ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ วังนางเลิ้ง ศูนย์พณิชยการพระนคร