งานสหกิจศึกษางานสื่อสารองค์กรทั่วไปฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผศ. ว่าที่ร้อยตรี วัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2558