กิจกรรมกิจกรรมนักศึกษาข่าวงานสหกิจศึกษางานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา

ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรุ้สหกิจศึกษา ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์