งานสื่อสารองค์กรทั่วไปนักศึกษาประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการท่องเที่ยวสาขาวิชาการโรงแรมสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลเจ้าหน้าที่

ประมวลภาพ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ คณะศิลปศาสตร์