งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์

ประธานกรรมการ บ.เจม โปรดักชั่น จำกัด มอบโต๊ะหมู่บูชา