งานประกันคุณภาพการศึกษางานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ประชุมเตรียมความพร้อมตรวจ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา ขาวเหลือง