งานสหกิจศึกษางานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์จากงานสหกิจศึกษา คณะศิลปศาสตร์