งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาประกาศ

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 5