งานบุคลาการงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประกาศลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดสถานที่คัดเลือกบุคคล เพื่อรับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

ประกาศรับสมัครรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน ๑ อัตรา   ของฝ่ายบริหาร งานสารบรรณ  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙  ณ ห้อง ๑๑๐๒  งานบุคลากร ฝ่ายบริหาร

– n/a –

ที่มา: งานบุคลากร คณะศิลปศาสตร์