งานพัสดุงานอาคารสถานที่และยานพาหนะจัดซื้อ-จัดจ้างประกาศประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริหาร

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ) ครั้งที่ 1/2563

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ) ครั้งที่ 1/2563