งานบุคลาการงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประกาศลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดสถานที่คัดเลือกบุคคล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

ประกาศรับสมัครรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ของฝ่ายบริหาร งานสารบรรณ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๑๑๐๒ งานบุคลากร ฝ่ายบริหาร

– n/a –

ที่มา: งานบุคลากร คณะศิลปศาสตร์