คำสั่งงานบุคลาการทั่วไปประกาศประชาสัมพันธ์พนักงานมหาวิทยาลัยอาจารย์เจ้าหน้าที่

ประกาศถึงบุคลากร คณะศิลปศาสตร์

เรียน  บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

เพื่อรับทราบและเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าจ้าง ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ดังบันทึกข้อความ มทร.พระนคร ที่ ศธ ๐๕๘๑.๑๗/๓๓๒๒ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ฯลฯ และคำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ที่ ๕๗/๒๕๕๘ เรื่อง การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการ (๑ ต.ค. ๒๕๕๗ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๘) ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

 

ที่มา: สำนักงานคณบดี