งานสื่อสารองค์กรงานอาคารสถานที่และยานพาหนะทั่วไปประชาสัมพันธ์

ประกาศจากงานอาคารสถานที่ เรื่องดำเนินการฉีดยากำจัดปลวก