งานบุคลาการงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประกาศลูกจ้างชั่วคราวสมัครงาน

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

ประกาศรับสมัครรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ของฝ่ายบริหาร งานสารบรรณ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ คณะศิลปศาสตร์ อาคาร ๑ ห้อง ๑๑๐๒ งานบุคลากร ฝ่ายบริหาร

– n/a –

– n/a –

ที่มา: งานบุคลากร คณะศิลปศาสตร์