งานบุคลาการงานสื่อสารองค์กรทั่วไปประกาศฝ่ายบริหารลูกจ้างชั่วคราวสมัครงาน

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่้วคราว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่้วคราว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑