งานบุคลาการงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาประกาศฝ่ายบริหารสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (สังกัดสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์) ครั้งที่ 1/2562