งานพัสดุงานอาคารสถานที่และยานพาหนะทั่วไปประกาศประกาศขายทอดตลาด

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคาร 3 หลัง ของคณะศิลปศาสตร์