งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

บริษัท ซีพี ฮอลล์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครนักศึกษาระดับชั้นปีที่2,3 ของทุกสาขาวิชา เข้าร่วมโครงการ “Leadership Development Program”

บริษัท ซีพี ฮอลล์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครนักศึกษาระดับชั้นปีที่2,3 ของทุกสาขาวิชา เข้าร่วมโครงการ "Leadership Development Program" โดยผู้สมัครฯ จะต้องเป็นผู้ที่ทำกิจกรรมของคณะ/ชมรม/สโมสร/ชุมนุมต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะทำการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการฯ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ตลอด 3 วัน 2 คืน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณพัชรีย์ ขำผัน หรือคุณรัฐพล แจ่มจันทร์
โทร. 0-2648-2977 , 0-2648-2978