งานวิชาทหารงานสื่อสารองค์กรทั่วไปนักศึกษาประชาสัมพันธ์ฝ่ายกิจการนักศึกษา

นักศึกษาที่อายุครบ 21ปีบริบูรณ์ (ให้นับ พ.ศ. ที่เกิด) ที่จะผ่อนผันการเกณฑ์ทหารให้ส่งเอกสาร ภายในวันที่ 21 ธ.ค. 2558

Larts-Rmutp_01122558_PostNo9344_Mantary