กิจกรรมงานบริการวิชาการงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการและวิจัยสาขาวิชาการท่องเที่ยวสาขาวิชาการโรงแรมสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

ทีมงานคุณภาพ ตำบลท่าราบ – ตำบลคลองกระแชง (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร

ทีมงานคุณภาพ ตำบลท่าราบ - ตำบลคลองกระแชง (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศคณะทำงาน และลงพื้นที่ชุมชนเชิงรุกวางแผนพัฒนายกระดับเศรษฐกิจแบบบูรณาการ พร้อมขับเคลื่อนยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 64 ที่ผ่านมา ทีมผู้บริหารโครงการตำบลท่าราบ นำโดย ผศ.ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร หัวหน้าโครงการฯ พร้อมด้วยทีมงาน และ ทีมผู้บริหารโครงการตำบลคลองกระแชง นำโดย ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย หัวหน้าโครงการฯ ลงพื้นที่ชุมชนแบบเชิงรุก ร่วมกันวางแผนพัฒนายกระดับเศรษฐกิจแบบบูรณาการ เพื่อร่วมพัฒนาพื้นที่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ตามปัญหาและความต้องการชุมชน และจัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศคณะทำงาน ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวง อว. โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากทั้งสองตำบล ตำบลละ 18 คน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 36 คน พิธีจัดขึ้น ณ ศาลาคามวาสี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ในการนี้ ดร.กัมพล สุภาแพ่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม / อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเพชรบุรี / อดีตคณะกรรมาธิการวิสามัญสภาผู้แทนราษฎร / อดีตที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ พร้อมทั้งมีการร่วมลงนามสัญญาข้อตกลงการจ้างงาน 1) ประชาชน 2) บัณฑิตจบใหม่ 3) นักศึกษา ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลที่ดำเนินการ
อนึ่งการจัดโครงการฯนี้ มีเป้าหมายเพื่อต้องการยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนด้วยเครื่องมือการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรคื และการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมในการดำเนินการดังนี้ 1)กิจกรรมพัมนาสร้างนวัตกรรมและเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนจากชุมชนเล็กไปสู่ชุมชนใหญ่ 2)กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่นให้โดดเด่น 3)กิจกรรมพัฒนายกระดับสินค้าชุมชน
ที่มา : ทีมประชาสัมพันธ์ ต.ท่าราบ - ต.คลองกระแชง จ.เพชรบุรี โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย 2564