ทั่วไปประชาสัมพันธ์เรือนหมอภร

ต้อนรับ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร คณบดี และกรรมการสภาวิชาการ เยี่ยมชมเรือนหมอพร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี วัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์วิบูลย์ หวังรวยนาม รองคณบดีฝ่ายวางแผน อ.ศิริรัตน์ ขานทอง ให้การต้อนรับ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณบดี และกรรมการสภาวิชาการ เยี่ยมชมเรือนหมอพร พร้อมทั้งให้นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้แก่ นางสาวณัฏฐา ช่วงโชติกุล นางสาวอริสา พันมูล นายณัฐดนัย ธีระปกรณ์กุล ทำหน้าที่มัคคุเทศก์นำชมและนางสาวเกตุกาญจน์ ปาละชาติจัดทำข้อมูลเรือนหมอพร เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2558 ณ เรือนหมอพร คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร

ที่มา : อ.ศิริรัตน์ ขานทองและงานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์