งานสื่อสารองค์กรทั่วไปนักศึกษาประชาสัมพันธ์อบรม

ชมรมศิลปะการแสดง ราชมงคลพระนคร จัดอบรมฟรี!! ในโครงการ “สืบนาฏสานศิลป์ มทร.พระนคร”