งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปนักศึกษาประชาสัมพันธ์ฝ่ายกิจการนักศึกษาสโมสรนักศึกษา

งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา “Thank you party”