งานประกันคุณภาพการศึกษางานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการและวิจัย

งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้เชิญผู้กำกับดูแลตัวบงชี้ ผู้จัดเก็บข้อมูลและหัวหน้าสาขา ประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) รอบ 10 เดือน ประจำปีการศึกษา 2559