กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศการจัดการความรู้ [KM]งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการและวิจัย

งานการจัดการความรู้ จัดโครงการศิลปศาสตร์เสวนา เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์ความรู้จากคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ เตรียมสอบ TOEIC สำหรับบุคลากรสายวิชาการ